องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
public สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพ ชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 54 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 44 กิโลเมตร มีพื้นที่กรปกครอง ประมาณ 580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 362,500 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งเสมอ อำเภอเข าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลใน เมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแม่นาและอำเภอเนินมะปร าง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับพื้นที่ 580 ตารางกิโลเมตร แบ่งเนื้อที่เป็นรายตำบลดังนี้ ตำบลเขาค้อ 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ ตำบลริมสีม่วง 363 ตารางกิโลเมตร หรือ 226,875 ไร่ ตำบลสะเดาะพง 133 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,125 ไร่ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนคล้ายกับทะเ ลภูเขา บางแห่งสูงชันมาก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 – 1,400 เมตร เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์สอ งด้านใต้ เทือกเขาที่สำคัญบริเวณนี้ได้แก่ – เขาค้อ (ปางก่อ) สูงประมาณ 1,175 เมตร – เขาย่า สูงประมาณ 1,350 เมตร – เขาห้วยทราย สูงประมาณ 1,038 เมตร สำหรับพื้นที่ป่าแถบนี้ จะเป็นป่าเต็งรังหรือป่าผลัดใบ ป่าสน ป่าดินแดง ที่น่าสนใจ คือ ต้นค้อ ซึ่งเป็นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม ลักษณะคล้ายต้นตาล แต่มีผลออกมาคล้ายหมาก สภาพป่ายังคงเป็นป่าทึบ บางแห่งซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ เขตเตรียมการสงวนแห่งชาติ (ป่าถาวร) และมีสวนสัตว์เปิดเขาค้อ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเศรษฐกิจเขาค้อ) เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,500 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการปลูกป่าเพิ่มเติมในเขตที่ถูกบุกรุกทำลายป่า สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้เฉลี่ยประมาณ 3 องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ สำหรับฤดูฝนจะมีฝนตกชุกปริมาณฝนที่ เคยวัดได้ประมาณ 189 มิลลิเมตร สูงสุดเคยวัดได้ 300 มิลลิเมตร ต่ำสุดวัดได้ 50 มิลลิเมตร การปกครองและประชากร การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อมีเขตพื้นที่การปกครอง ครอบคลุม 3 ตำบล คือตำบลเขาค้อตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง โดยจำแนกได้ดังนี้ ตำบลเขาค้อ จำนวน 14 หมู่บ้าน – หมู่ที่ 1 บ้านกนกงาม – หมู่ที่ 2 บ้านดอกจำปี – หมู่ที่ 3 บ้านสิมารักษ์ – หมู่ที่ 4 บ้านกองเนียม – หมู่ที่ 5 บ้านปัญญาดี – หมู่ที่ 6 บ้านรัตนัย – หมู่ที่ 7 บ้านใจทน – หมู่ที่ 8 บ้านปานสุขุม – หมู่ที่ 9 บ้านเล่าลือ – หมู่ที่ 10 บ้านเพชรดำ – หมู่ที่ 11 บ้านฟองเพชร – หมู่ที่ 12 บ้านส่งคุ้ม – หมู่ที่ 13 บ้านอุทโยภาส – หมู่ที่ 14 บ้านเล่าเน้ง ตำบลริมสีม่วง จำนวน 6 หมู่บ้าน – หมู่ที่ 1 บ้านจะวะสิต – หมู่ที่ 2 บ้านธนิตคำเที่ยง – หมู่ที่ 3 บ้านริมสีม่วง – หมู่ที่ 4 บ้านเพชรช่วย – หมู่ที่ 5 บ้านกรเพชร – หมู่ที่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลสะเดาะพง จำนวน 5 หมู่บ้าน – หมู่ที่ 1 บ้านเขาย่า – หมู่ที่ 2 บ้านสะเดาะพง – หมู่ที่ 3 บ้านเสลียงแห้ง 1 – หมู่ที่ 4 บ้านเสลียงแห้ง 2 – หมู่ที่ 5 บ้านเล่ากี่