messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box ฝ่ายสภา
(นายสันทัศน์ รูปล่ำ)
ประธานสภา อบต.เขาค้อ
โทร : 09-8530-1881
นายสมคิด พรมแก้ว
รองประธานสภาฯ อบต.เขาค้อ
โทร : 08-9568-2444
(นายอ่ำ พรมสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 09-3003-5924
นายขจรศักดิ์ ลีขวัญธนสกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.เขาค้อ
โทร : 06-3167-2803
(นางวิลัดดา หวังกล่อมกลาง)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.เขาค้อ
โทร : 08-1401-3095
นางสาวจิตตินันท์ จันทร์เมือง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.เขาค้อ
โทร : 09-3003-5924
นายสมนึก เพชรสารพรม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ต.เขาค้อ
โทร : 08-1596-9722
(นายธงชัย ขวัญพุธ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.เขาค้อ
โทร : 08-6045-1685
นายรามัญ บำรุงคีรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.เขาค้อ
โทร : 08-5716-4044
(นายอิทธิ สินเช้า)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ
โทร : 08-5731-0790
(นายณรงค์ แสงเพชร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 ต.เขาค้อ
โทร : 09-3292-7293
นางณัฎฐนันท์ ทิพย์โสต
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 ต.เขาค้อ
โทร : 06-2464-9395
นายประดิษฐ ศรีสำอางค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ
โทร : 08-9858-7554
นายเปา แซ่คำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14 ต.เขาค้อ
โทร : 09-5562-7536
(นายวิทยา กาศเกษม)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4815-4140
(นางรุ่งโรจน์ สีทองสุก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-4983-9798
(นายจารึก จันนวล)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 ต.สะเดาะพง
โทร : 09-3363-9033
นางสมจิตร ทองเพชร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-7196-2158
นายเพชร พรมแจ้ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ต.สะเดาะพง
โทร : 08-7971-4615
(นางจอมขวัญ โคตสมบัติ)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-6662-6185
(นางหนูพัด แก้วมงคล)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5558-0430
นายอำพล แก้วแกม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-8072-3489
(นางสาวภรภัค สร้อยสนธิ์)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 ต.ริมสีม่วง
โทร : 06-5075-4459
(นางบัวลอย จันทร์ผูก)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-4317-7389
(นายสมจิตร ศรีสมุทร)
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 ต.ริมสีม่วง
โทร : 09-3317-0646