ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : PlLx6ApTue71400.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 เมื่อคราวประชุมสภา อบต.เขาค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน