ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (เครื่องสำรองไฟฟ้า รหัส ๔๖๙-๖๑-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง