ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด.บ้านกนกงาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง