ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง