ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง