ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง