messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศฯ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกกจ้างประจำ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview325

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder การพัฒนาบุคลากร
1.1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู ปี2565 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview566

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ สิทธิการอุทรธ์ การพิจารณาอุทรธ์แะละการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview200
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview197
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93