องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าที่ร.ต.หญิงลลิตวดี เสียงเพราะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 082-947 8861
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-856 9635
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-226 2951
นายเบญจมิน ฤทธิ์เนติกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0963258424
นายศุภฤกษ์ โตอ่อน
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 06-5395-5215
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาค้อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 08-9856-9635