messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองคลัง
นางธนิถา วรรณบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4226-2951
น.ส.ภัทรฤทัย ทองเปิ่ง
นักวิชาการคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.คำแก้ว เครือสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจำรูญจิตติ์ แสงคำกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวทิพวัลย์ โค่บุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวนาถนภา ลอยมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาววิไล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจิรสุดา ไกรธนเดชกรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสาลินี กิ่งบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุพจน์ สิริอนันตระกูล
คนงาน
นายประมวล สงวนสิน
คนงาน