องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box สำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-9856-9635
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-9856-9635
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
นางไพบูรณ์ พรมแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรณัญธ์ พรมคำ
นิติกร
นางสาวอรณัญธ์ พรมคำ
นิติกร
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน
นักประชาสัมพันธ์
นายสำราญ พวงทอง
นักการ
นายสำราญ พวงทอง
นักการ
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา ผูกเรือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรัชนี เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายศักดา บุญนาคง
คนงาน
นายศักดา บุญนาคง
คนงาน
นางสาวสโรชา ฟักทอง
คนงาน
นางสาวสโรชา ฟักทอง
คนงาน
นายสาโรจน์ กทิศาสตร์
คนงาน
นายสาโรจน์ กทิศาสตร์
คนงาน
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
คนงาน
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
คนงาน
นายมนตรี ปิ่นนาง
คนงาน
นายมนตรี ปิ่นนาง
คนงาน
นายสุทัศน์ สอดตา
คนงาน
นายสุทัศน์ สอดตา
คนงาน
นายวิทยา สินจ้าง
คนงาน
นายวิทยา สินจ้าง
คนงาน
นางนงนาถ กิจถนอม
คนงาน
นางนงนาถ กิจถนอม
คนงาน
นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์คุ้ม
คนงาน
นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์คุ้ม
คนงาน
นายฉัตรชัย สุวรรณชาติ
คนงาน
นายฉัตรชัย สุวรรณชาติ
คนงาน
นายวุฒิพงศ์ บุญมามี
คนงาน
นายวุฒิพงศ์ บุญมามี
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 360