messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box สำนักปลัด
นายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-9856-9635
นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรัศมี สืบศักดิ์วงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายศุภกฤต กิ่งบุบผา
นิติกร
สิบเอกณัฐดนัย แก้วมา
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกสมัคร พรมอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบโทแสวง เตี้ยเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกรเมศวร์ จันธนโรจน์
นักประชาสัมพันธ์
นายสำราญ พวงทอง
นักการ
นางสาวพิชยา อ่อนโอน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายบุญสงค์ ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสนิธา เสนานุช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายราชวัช เกตุดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฎฐ์ฐภัทร เสงี่ยมสมานันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายวีรพล ค้อศุภฤกษ์สกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสโรชา ฟักทอง
คนงาน
นายมนตรี ปิ่นนาง
คนงาน
นางนงนาถ กิจถนอม
คนงาน
นายฉัตรชัย สุวรรณชาติ
คนงาน
นายวุฒิพงศ์ บุญมามี
คนงาน
นายภัคเดชา สีอาสา
คนงาน
นายวีระพงษ์ จันทรี
คนงาน
นายศิวพงษ์ สิริอนันตระกูล
คนงาน
นายพิทักษ์ กิจถนอม
คนงาน
นายอานนท์ คำสามัคคี
คนงาน
นายสาโรจน์ กทิสาศตร์
คนงาน