messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการให้บริการประชาชนด้านสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
คู่มือสำหรับประชาชน งานจ่ายเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการดำเนินโครงการ การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
คู่มือสำหรับประชาชน การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
การขอใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 678
การคัดแยกขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
การขออนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2