องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 183 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 0-5672 8068 โทรสาร 0-5672 8069 e-mail WWW.khaokho_SAO@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
chevron_right กฏระเบียบต่างๆ
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
photo การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่่งชาติ พ.ศ. 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774
(นายมาฆะ สืบวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
โทร : 08-1707-8774

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 296