องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
chevron_right กฏระเบียบต่างๆ
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4730
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
photo การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อื่น ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่่งชาติ พ.ศ. 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2