messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
public สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
การศึกษา – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1,5,9,10 ตำบลเขาค้อ จำนวน 4 แห่ง – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลริมสีม่วง จำนวน 1 แห่ง – โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง – โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำน วน 25 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา ตำบล วัด โบสถ์ สำนักสงฆ์ มัสยิด เขาค้อ 2 2 6 - ริมสีม่วง - - 4 - สะเดาะพง 2 - - - รวม 4 2 10 - สาธารณสุข – โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง – สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 4 แห่ง – สถานีพยาบาลเอกชน จำนวน – แห่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง – จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง – สถานีดับเพลิง จำนวน – แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรในเขตพื้นที่ อบต. เขาค้อ) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา มีการหักร้างถางป่าทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ไม่มีต้นไม้และเป็นพื้นที่การเกษตรจึงทำให้มีการเผาป่าทำให้สภา พป่า ไม้เป็นป่าเสื่อมโทรม ส่วนสภาพป่าที่ยังคงเหลืออยู่ในเขตพื้นที่ก็ยังเป็นทรัพยากรหลั กที่เอื้อผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อตลอดจนในภาพรวมของ อำเภอเขาค้อ การบริการขั้นพื้นฐาน การคมนาคม ตำบล ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนดิน ถนนลูกรัง เขาค้อ 6 14 14 14 ริมสีม่วง 1 6 6 6 สะเดาะพง 3 5 5 5 รวม 10 25 25 25 การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง แหล่งน้ำ ประเภท เขาค้อ ริมสีม่วง สะเดาะพง รวม ลำน้ำ,ลำห้วย 14 11 10 35 บึง,หนอง 24 3 3 10 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 6 2 7 15 บ่อน้ำตื้น 11 2 4 17 บ่อโยก 8 8 3 19 ประปาหมู่บ้าน 14 6 5 25 ถังปูนฉาบ 5 1 9 15 ถังปูนฉาบ รพช. 10 2 4 16 ถังขนาด 5,000 ลบ.ม. – – 10 10 ถังขนาด 2,000 ลบ.ม. 9 6 7 22 ถังปูนฉาบประชาสงเคราะห์ 14 – – 14 อ่างเก็บน้ำ 4 1 1 6